Condicions d'ús del material fotogràfic

Restriccions d'ús

Qualsevol tasca realitzada utilitzant una il·lustració cedida per Fototeca.cat ha de ser per al seu ús propi, o per al de la seva empresa (o client directe), que ha de ser l'usuari final. No es pot vendre, prestar, transferir o subllicenciar a tercers cap il·lustració de Fototeca.cat (excepte acord contrari especificat en la factura).

L'autorització per a la reproducció d'imatges concedides per Fototeca.cat s'entendrà sempre per a un ús no exclusiu, i està estrictament limitada a l'ús o destinació especificats a la factura.

Excepte acord contrari especificat en la factura, els drets de reproducció de les il·lustracions concedides per Fototeca.cat es concedeixen per a una sola reproducció, especificada a la factura, i per a un sol ús, en una impressió i/o edició, en una sola llengua i per a un sol país, essent necessària una autorització expressa de Fototeca.cat per a reutilitzar la imatge en qualsevol reedicció o reimpressió en el mitjà en el que s'hagués inserit la imatge.

La tarifa per a la llicència d'una il·lustració depèn de la naturalesa dels drets concedits en funció del seu ús. El client es compromet a notificar a Fototeca.cat la forma en què va ser publicada la imatge (ús editorial, educatiu, comercial o altres) i a proporcionar un exemplar de l'obra un cop aquesta hagi finalitzat.

 

Autoritzacions de models i altres drets a tercers

El client reconeix que Fototeca.cat no cedeix els drets d'imatge, i accepta també que Fototeca.cat no pot garantir estar en disposició de les autoritzacions necessàries per a la utilització de les imatges de totes les persones o d'algunes de les persones, sigui models o no, que apareguin a les imatges. El mateix haurà d'entendre's respecte de les autoritzacions que poguessin requerir-se per a la utilització de noms, marques, logotips, imatge d'entitats o corporacions que puguin aparèixer a les fotografies.

Fototeca.cat no cedeix ni garantitza posseir cap dret d'explotació respecte de les obres d'art plàstic, o de qualsevol altre tipus (per exemple, obres arquitectòniques), que podrien aparèixer a les fotografies. Per aquest motiu, quan se cedeixin els drets de reproducció de les fotografies que, a la vegada, mostrin d'altres obres, la reproducció que s'autoritza afecta exclusivament a la imatge fotogràfica (il·lustració), amb independència dels possibles drets que poguessin correspondre a altres titulars dels drets d'autor de l'obra preexistent que aparegui a la fotografia i/o il·lustració.

 

Crèdit o cancel·lació

Una cop atorgats els drets de reproducció per a una il·lustració (en alta resolució), si aquesta no es reproduïda pel client, aquest té un plaç de 30 dies, desde la data de la factura, per a sol·licitar per escrit la cancel·lació de la llicència. Fototeca.cat procedirà llavors a l'anul·lació de la factura i del càrrec.

Passats aquest 30 dies, no s'acceptaran cancel·lacions, i caldrà ser abonat l'import total de la factura.

 

Copyright

El copyright que haurà de constar per a cada fotografia o il·lustració serà el de: Fototeca.cat, i el de l'autor, quan correspongui.

©Fototeca.catFOTOTECA.CAT. ©Enciclopèdia Catalana, SA. 1999/2011. Josep Pla, 95 - 08019. Barcelona. Tel. 93 505 75 46. Fax 93 318 85 54. fototeca@grec.cat